برچسب گذاری توسط: پوکه نخودی

پوکه معدنی

پوکه معدنی چیست ؟

پوکه معدنی چیست ؟ گدازه های آتشفشان است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد  شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده است . اصطلاح علمی آن پومیس...

پوکه