برچسب گذاری توسط: پوکه معدنی با تحویل سریع

پوکه بادامی ۰

پوکه بادامی

   مراحل پیشرفت در اکتشافات شامل موارد زیر است : ۱) نواحی مطلوب به روش پیجویی تعیین شده و از طریق روش های اکتشافی به طور کامل مشخص می شوند . ۲) نمونه برداری...